Thursday, July 17, 2014

GRAPHIC: Israeli shelling kills 4 Palestinian children on Gaza beach