Tuesday, January 31, 2012

Christelijke Kamerleden laten zich bijpraten door Palestijnen-hater Itamar Marcus ~ by @abuPessoptimis t/ via @occpal

English translation below the Dutch article below


by AbyPessoptimist | Jan 31, 2012

Directeur Itamar Marcus van Palestinian Media Watch met de hysterica Pamela Geller (blog: Atlas shrugs) tijdens een conferentie van gerenommeerde islamofoben en Palestijnenhaters (onder wie ook Geert Wilders) in 2008 in Israel

Het wordt steeds duidelijker dat we in de Tweede Kamer in Den Haag een afgezant hebben zitten, of misschien wel meer dan één, van Christenen voor Israel, de groep christen-zionisten in Nederland, die bloembollen als teken van vriendschap afleveren aan de ergste misdadigers onder de Israelische kolonisten. Die vóór het Israelische nederzettingenprogram zijn en die elke vorm van Palestijns verzet – ook geweldloos verzet, ook boycots van goederen uit de nederzettingen en zelfs het aan de kaak stellen van Israelisch onrecht jegens Palestijnse burgers – zien als Palestijnse ophitsing, zoniet Palestijns ‘antisemitisme’.

Hoe wordt dat duidelijk? Door onder meer de volgende uitnodiging die op 24 januari door Kamerlid Voordewind (ChristenUie) aan een aantal leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken werd toegezonden:

Namens Joël Voordewind nodig ik u van harte uit voor een bespreking over de Palestijnse Autoriteit (PA) en het verheerlijken van terrorisme. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Enerzijds willen we graag overleg over de aangenomen motie Van der Staaij/Voordewind over de Palestijnse Autoriteit en het verheerlijken van het terrorisme. Een goed voorbeeld daarvan zijn de aanhoudende betalingen van de PA aan veroordeelde terroristen in Israëlische gevangenissen. Tijdens de begrotingsbehandeling probeerden we tevergeefs Minister Rosenthal te bewegen om de PA te bewegen met deze betalingen te stoppen. Anderzijds is Itamar Marcus van de Palestinian Media Watch speciaal voor deze bijeenkomst naar Nederland gekomen om zijn boek ‘Deception’ te presenteren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 1 februari van 15:00 tot 16:30.

Voor wie niet weet weet wie Itamar Marcus is: hij is in de eerste plaats een kolonist. Hij woont in de nederzetting Efrat die is gebouwd op grond die is afgepakt van het (overwegend christelijke) Palestijnse dorp Al-Khadr bij Bethlehem. Hij is een oud-medewerker van de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet, en oud-medewerker van Netanyahu, maar toch vooral de directeur van Palestinian Media Watch (PMW- PalWatch) dat hij in 1996 oprichtte. PMW is sindsdien verantwoordelijk voor een stroom van video’s en publicaties die het onbetrouwbare, leugenachtige, moorddadige en vooral antisemitische karakter moet aantonen van de Palestijnen. En niet te vergeten hun verheerlijking van het terrorisme, een veelgebruikte uitdrukking van PMW, die hier klakkeloos door de Christenen voor Israel onder onze Kamerleden wordt overgenomen.
Ik schreef niet zo lang geleden onder de titel ‘Een leven in dienst van het belasteren van de Palestijnen’ een lang stuk over Itamar Marcus. Daarin gaf ik aan dat Marcus niet alleen uiterst tendentieus is, maar ook volstrekt onbetrouwbaar. Hij blijft bijvoorbeeld tamboereren op de schoolboeken in de Palestijnse gebieden waar van alles mis mee zou zijn. In werkelijkheid werd een aantal jaren geleden een heel nieuw curriculum opgesteld, onder meer met hulp van de Nederlandse overheid, waar volstrekt niets op valt aan te merken. Hij geeft talloze voorbeelden van hulp die de Palestijnse Autoriteit aan ‘terroristen’ in Israelische gevangenschap geeft, waarbij hij niet alleen onbetrouwbare getallen noemt (zie de beantwoording van recente Kamervragen door minister Rosenthal) maar ook volstrekt voorbijgaat aan het feit dat al die ‘terroristen’ zijn veroordeeld door militaire Israelische rechters en op grond van wetten die totaal niets met een aanvaardbaar juridisch systeem uitstaande hebben, zodat hun straffen in veel gevallen ook geen enkele toets der kritiek kunnen doorstaan.
Het heeft weinig zin mijn hierboven genoemde stuk te herhalen. Het komt hierop neer: Er zijn zeker soms aanmerkingen te maken op Palestijnse uitingen (zoals dat ook vrijwel dagelijks het geval is met Israelische uitingen jegens Palestijnen).Maar Itamar Marcus, met zijn vooropgestelde bedoeling de Palestijnen zo zwart mogelijk te maken en zijn onverholen islamofobe instelling, is een totaal onbetrouwbare en zelfs moreel onaanvaardbare bron.

Maar er zijn nog wel twee aanvullingen te geven op wat ik eerder schreef. Die betreffen belangrijke sponsors van PMW. Een ervan is de Michael Cherney Foundation, genoemd naar zijn voorzitter, de in Uzbekistan geboren Israeli Michael Cherney. Cheney wordt door Interpol gezocht wegens betrokkenheid bij grootscheepse witwasoperaties in Spanje. Wikipedia geeft een hele waslijst aan aanwijzingen dat Cheey (ook wel Chenoy) betrokken was, en vermoedelijk is, bij zaakjes van de Russische maffia. Daarnaast wordt zijn naam genoemd in de zaak die de Israelische justitie voorbereidt tegen minister van buitenlandse zaken Avigdor Lieberman. Hij zou Lieberman die een vriend van hem is, hebben omgekocht. (Misschien kan de ChristenUnie over deze zaken even navraag doen bij Marcus? Of anders Kamervragen stellen?)

De andere sponsor is het Central Fund for Israel, dat onder meer projecten (onder andere beveiligingsprojecten, waarbij we moeten denken aan gewapende bewakers, geëlektrificeerde hekken en wellicht zelfs speciaal afgerichte bijtgrage honden) in de Israelische nederzettingen financiert en, volgens een artikel in de New York Times, ook door kolonisten in Israel wordt gebruikt om belastingvrij geld weg te sluizen dat dan weer via een omweg naar hen wordt teruggestort.

En door deze man laten Kamerleden (en ook minister Rosenthal, zie mijn vorige stuk over PMW) zich leiden.
Marcus geeft trouwens morgen ook een lezing voor Christenen voor Israel in Nijkerk.

Abu Pessoptimist: Christelijke Kamerleden laten zich bijpraten door Palestijnen-hater Itamar Marcus.


Christian PM’s receive a catch up by Palestinian Hater Itamar Marcus ~ by @abuPessoptimist

Director Itamar Marcus of Palestinian Media Watch together with the hysterica Pamela Geller (blog: Atlas shrugs) at a conference of leading Islamophobes and haters of Palestinians (including Dutch politician Wilders) in 2008 in Israel

It is increasingly clear that we have a representative seated in the Second Chamber in The Hague, or maybe more than one, of Christians for Israel. The group of Christian Zionists in the Netherlands, whol deliver bulbs of flowers as a sign of friendship to the worst criminals in Israeli settlers. Who are in support of the Israeli settlement program and are against any form of Palestinian resistance – including nonviolent resistance, including boycott of goods from the settlements and even denounce Israeli injustice against Palestinian civilians – which they regards as Palestinian incitement, if not Palestinian ‘antisemitism’.

How does that become clear? For example by the following invitation sent by MP Voordewind (ChristenUie) on Jan 24, 2012 to a number of members of the Committee on Foreign Affairs:

On behalf of Joel Voordewind I invite you to come for discussion on the Palestinian Authority (PA) and the glorification of terrorism. The reason for this is twofold. Firstly we would like to discuss the motion adopted van der Staaij / Voordewind on the Palestinian Authority and the glorification of terrorism. A good example is the continuing payments from the PA to convicted terrorists in Israeli jails. During the budget debate we tried – in vain – to move Minister Rosenthal to move the PA to stop these payments. Secondly, Itamar Marcus of Palestinian Media Watch came to the Netherlands especially for the event for the presentation of his book ‘Deception’. The meeting will take place on Wednesday, February 1st from 3:00 p.m. to 4:30 p.m

For those who do not know who Itamar Marcus: he is primarily a settler. He lives in Efrat settlement built on land that was taken away from the (predominantly Christian) Palestinian village of Al-Khadr, near Bethlehem. He is a former employee of the Israeli security service Shin Bet, and former associate of Netanyahu, but above all the director of Palestinian Media Watch (PMW-PalWatch) that he founded in 1996. PMW has since been responsible for a stream of videos and publications which suppose to show proof of the unreliable, lying, murderous anti-Semitic character of Palestinians. And not to forget their glorification of terrorism, a common used expression by the PMW, who unthinkingly is being adopted by the Christians for Israel among our MPs.
Not so long ago I wrote under the title ” A life in service of slandering the Palestinians “ a long piece about Itamar Marcus. In this post I stated that Mark is not only extremely biased, but totally unreliable. For exmaple he keeps beating the drums about school textbooks in the Palestinian territories with which anything would be wrong. In reality, a number of years ago, a whole new curriculum has been drafted, even including with help of the Dutch government, on which absolutely nothing is to criticize about. He gives numerous examples of aid that the Palestinian Authority grants to “terrorists” in Israeli captivity, in which he not only recalls unreliable numbers (see the answers to recent parliamentary questions by Minister Rosenthal) but completely ignores the fact that all these ‘terrorists’ have been trialed by Israeli military courts based on laws which are totally unrelated to an acceptable legal system, so actually their punishment in many cases, do not pass the test of criticism they might encounter.
It is of no use to repeat my piece as mentioned above. The bottom line is: There are definitely occasions in which some faults of Palestinian expressions (just as it is almost daily the case with Israeli acts against Palestinians). But Itamar Marcus intended goal is to make the Palestinians as black as possible and his openly Islamophobic attitude, is a totally unreliable and even morally unacceptable source.

But there are still two additions to give on what I wrote earlier. These include major sponsors of PMW. One is them is the Michael Cherney Foundation , named after its chairman, the in Uzbekistan born Israeli Michael Cherney. Cheney is wanted by Interpol for involvement in large-scale money laundering operations in Spain. Wikipedia gives a long list of evidence that Cheey (also known Chenoy) was involved , and presumably also in affairs of the Russian mafia. Aside from this his name is mentioned in the case Israeli judiciary prepares against Foreign Minister Avigdor Lieberman. He allegedly would have bribed Lieberman, who is a friend of his. (Perhaps it is possible the Christian Union makes some inquiries on these issues with Marcus? Or perhaps to ask parliamentary questions?)

The other sponsor is the Central Fund for Israel, which includes projects (including security projects, whereby we must think of armed guards, electrified fences and perhaps even specially trained attack dogs) in the Israeli settlements funds and, according to an article in the New York Times, also is used by Israeli settlers to flow out tax free money which by detour is being refunded to them again.
And by this man, MPs (including Minister Rosenthal, see my previous article about PMW) allow themselves to be guided. Worth mentioning: Marcus gives a lecture for Christians for Israel in Nijkerk tomorrow.

Abu Pessoptimist: Christelijke Kamerleden laten zich bijpraten door Palestijnen-hater Itamar Marcus.Christelijke Kamerleden laten zich bijpraten door Palestijnen-hater Itamar Marcus ~ by @abuPessoptimist | Occupied Palestine